Handelsbetingelser

Ydelser og honorar:

 1. Konsulenten yder konsulentydelser inden for det aftalte område.
 2. Honoraret for konsulentens ydelser fastsættes i en separat aftale mellem parterne.
 3. Alle beløb er eksklusive moms og eventuelle andre skatter og afgifter.

Betalingsbetingelser:

 1. Betalingsfristen er 14 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt.
 2. Ved forsinket betaling beregnes morarente fra forfaldsdatoen i henhold til gældende regler.
 3. Konsulenten har ret til at afbryde ydelsen, hvis betalingsfristen ikke overholdes.

Fortrolighed:

 1. Konsulenten skal behandle alle oplysninger, som modtages fra kunden, fortroligt og må ikke videregive dem til tredjepart uden kundens skriftlige samtykke.
 2. Kunden skal på sin side behandle alle oplysninger om konsulentens forretningshemmeligheder og fortrolighedspolitik på samme måde.

Ansvarsfraskrivelse:

 1. Konsulenten er ikke ansvarlig for tab, som skyldes kundens brug af ydelserne eller andre omstændigheder, der ligger uden for konsulentens kontrol.
 2. Konsulenten er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser eller andre problemer, der skyldes kundens tekniske udstyr, programmer eller lignende.
 3. Konsulenten er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller tabt arbejdsfortjeneste, som følge af kundens brug af ydelserne.

Ophavsret:

 1. Konsulenten bevarer ophavsretten til alle ydelser og produkter, som konsulenten skaber i forbindelse med ydelsen af konsulentydelserne.
 2. Kunden må ikke kopiere, distribuere, videresælge eller på anden måde udnytte konsulentens ydelser og produkter uden konsulentens skriftlige samtykke.

Ændringer og opsigelse:

 1. Konsulenten har ret til at ændre disse handelsbetingelser med 30 dages varsel.
 2. Enhver part kan opsige samarbejdet med 30 dages varsel.

Lovvalg og værneting:

 1. Enhver tvist mellem kunden og konsulenten, der udspringer af eller er i forbindelse med disse handelsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret.
 2. Enhver tvist mellem kunden og konsulenten skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.